www.eprace.edu.pl » milosc-mlodziezy » Metodologiczne podstawy badań własnych » Organizacja badań, charakterystyka grupy i terenu badań

Organizacja badań, charakterystyka grupy i terenu badań

Wybór terenu badań to przede wszystkim typologia wszystkich zagadnień, cech i wskaźników, jakie musza być zbadane. Jednym z ważniejszych pojęć jest populacja generalna, która oznacza całość grupy stanowiącej przedmiot zainteresowania. W praktyce jednak trzeba ograniczyć się do zbadania reprezentacji tej populacji. Ta część populacji generalnej, wybrana w specjalny sposób do badań nazywa się próbą reprezentatywną129.

Niezwykle istotny jest także dobór próby do badań. Sztumski wymienia następujące metody doboru próby:

- na dowolnych zasadach: celowy i kwotowy,

- w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa:

a) losowy (według zasad loterii czy tabeli liczb przypadkowych, na podstawie imiennej listy),

b) warstwowy (badana zbiorowość jest dzielona na podzbiory – warstwy, z których wybierana jest w sposób losowy próbka),

c) proporcjonalny (wśród zbiorowości można wyróżnić kategorie, z których wybierane są losowo w stosunku proporcjonalnym osoby, które zamierza się badać),

d) wielowarstwowy (próba jest wyłaniana z wielkich zbiorowości terytorialnych).

Jednakże zanim badacz przystąpi do analizy zebranego materiału musi wykonać następujące czynności, ważnych z punktu widzenia poprawności wykonanych badań, a są to:

• weryfikacja – czynność, której celem jest ustalenie czy i jaką wartość naukową posiadają zebrane materiały. Są to te czynności, których celem jest sprawdzenie samych danych, zawartych np. w ankiecie, a tym samym ich uwiarygodnienie. Pozwala to wyeliminować materiał, który jest wątpliwy z punktu widzenia metodologii,

• selekcja – spośród nagromadzonych danych wybiera się te, które są rzeczywiście potrzebne ze względu na podjęty temat badań. Natomiast wtórna selekcja pozwala uporządkować materiał według stopnia jego ważności,

• klasyfikacja – polega na gromadzeniu i podziale danych według przyjętych przez badacza cech,

• kategoryzacja – to odpowiednie uporządkowanie w zależności od konkretnych potrzeb. Polega głównie na łączeniu danych,

• skalowanie – umożliwia pewnym właściwościom przedmiotów przyporządkować wartości, liczby, symbole w celu uporządkowania badanych stanów rzeczy i wyrażenia tego w sposób liczbowy lub wartościowy130.

Niezależnie od tego, jak starannie zostanie zaprojektowany instrument zbierania danych, jakim jest kwestionariusz, zawsze istnieje możliwość pomyłki131. Dlatego też zanim przystąpiono do badań właściwych sprawdzono ankietę badaniami pilotażowymi. W badaniach pilotażowych przeprowadzonych na grupie 5 osób sprawdzono przygotowane narzędzie pod kątem jego zrozumiałości dla badanych osób. Po wypełnieniu ankiety okazało się, że wszystkie pytania zostały zrozumiane prawidłowo, dlatego też nie było konieczności wprowadzania poprawek. Wypełnione ankiety z badań pilotażowych nie zostały uwzględnione w analizie.

Duże znaczenie dla przeprowadzenia badań miało poznanie genezy i pojęć, związanych z zagadnieniem miłości, które zostały zaprezentowane w rozdziale I. Dopiero mając takie podstawy teoretyczne można było przystąpić do opracowania metodologicznych podstaw badań własnych.

Badania zostały przeprowadzone w XXX Liceum Ogólnokształcącym im. ks. bp. Ignacego Krasickiego w Łodzi oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku. Łódź jest miastem o charakterze przemysłowym w środkowej Polsce o powierzchni 294,4 km2 i liczbie mieszkańców sięgającej 788 000. Jest także ważnym ośrodkiem kulturowym, swe siedziby mają tu także szkoły wyższe, jak chociażby Uniwersytet Łódzki. Miasto to sąsiaduje z 7 dużymi aglomeracjami w Polsce: Warszawą, Poznaniem, Wrocławiem, Bydgoszczą, Katowicami, Krakowem, Lublinem. Posiada swój port lotniczy Łódź – Lublinek. Podstawowym problemem jest tu bezrobocie, podobnie jak w Łasku. Powiat łaski leży na Niżu Polskim w obrębie aglomeracji łódzkiej. Całość powiatu znajduje się w dorzeczu Warty. Łask leży 35 km na zachód od Łodzi. Powierzchnia gminy Łask wynosi 146,9 km2, a miasta Łask 15 km2. Sąsiaduje on z Pabianicami, Bełchatowem, Zduńską Wolą i Sieradzem. W powiecie zamieszkuje 52 tys. ludności, z czego w samym mieście Łask ponad 20 tys. 72% powierzchni stanowią użytki rolne, 18 % stanowią lasy, a 10 % inne powierzchnie. Na terenie Łasku znajduje się także wojskowe lotnisko, które będzie przekształcane w cywilny port lotniczy; niesie to ze sobą nadzieje na ożywienie gospodarki powiatu łaskiego.

Badania zostały przeprowadzone we wrześniu 2005 roku na terenie miasta Łódź w XXX Liceum Ogólnokształcącym im. ks. bp. Ignacego Krasickiego oraz w Łasku w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki. W badaniach posłużono się warstwowym doborem losowym ze środowiska wielkomiejskiego oraz małomiasteczkowego. Badania zostały przeprowadzone samodzielnie. Nic nie zakłócało przebiegu badania, w którym uczniowie chętnie brali udział. W obecności wychowawcy i badającego wypełniali ankietę składającą się z 15 pytań. XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bp. Ignacego Krasickiego posiada w swym wyposażeniu salę gimnastyczną, boisko, siłownię, 2 pracownie komputerowe, stołówkę, świetlicę, a także oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych. Spośród klas drugich (8: sportowa, 2 informatyczno – ekonomiczne, 2 humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, lingwistyczna, ogólna) badaniu została poddana jedna klasa o profilu ogólnym, licząca 33 osoby. Natomiast Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki posiada w wyposażeniu salę gimnastyczną, salę komputerową, stołówkę, internat; zaplecze jest znacznie uboższe niż w powyżej opisywanym liceum. Spośród klas drugich (4: informatyczno-ekonomiczna, humanistyczna, matematyczna, ogólna) badaniu została poddana jedna klasa o profilu ogólnym, licząca 30 osób. Badaniu nie poddała się jedna osoba, która była aktualnie chora. W sumie w badaniu wzięły udział 62 osoby, w wieku 17-18 lat. Materiał uzyskany dzięki ankietom pozwolił na dokonanie analizy badań. Żadna z ankiet nie została odrzucona z powodu błędnego wypełnienia przez badanych. Materiały zostały zweryfikowane, poddane selekcji, poklasyfikowane, a następnie zostały przeanalizowane.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.