www.eprace.edu.pl » milosc-mlodziezy » Wstęp

Wstęp

Miłość jest częścią życia ludzkiego, dzięki ludziom to uczucie powstaje i istnieje. To ono sprawia, że liczy się druga osoba, a świat wokół staje się mniej ważny. W. Szymborska pisała:

Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne,

Czy to poważne, czy to pożyteczne –

Co świat ma z dwojga ludzi,

Którzy nie widzą świata?1

Czasem uczucie zradza się stopniowo niczym rozkwitający z maleńkiego pączka kwiat, oszałamiający swą intrygującą wonią. Innym razem miłość budzi się szybko i wybucha całą swą siłą niczym gorąca lawa, wypływająca z wnętrza krateru wulkanu. Bez względu jednak na to jak powstaje to uczucie, z jaką siłą się rodzi, jest ono zawsze wyjątkowe i przeżywane indywidualnie przez każdego człowieka. Jan Paweł II w Liście Apostolskim skierowanym do młodych całego świata (Parati Temper) w 1985 roku z okazji Międzynarodowego Roku Młodych tak pisał: „na horyzoncie młodego serca zarysowuje się nowe doświadczenie: jest to doświadczenie miłości... To wszystko posiada swój za każdym razem niepowtarzalny wyraz podmiotowy, swoje uczuciowe bogactwo, swoje wręcz metafizyczne piękno. Zawiera się w tym równocześnie potężne wezwanie, ażeby tego wyrazu nie sfałszować, bogactwa nie zniszczyć, a piękna nie zeszpecić”.

Już od dawna filozofowie i uczeni próbują zgłębić naturę miłości, badania zaowocowały wyróżnieniem rodzajów, form i typów miłości.

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział ukazuje ewoluowanie sposobu rozumienia miłości, począwszy od poglądów Platona, poprzez św. Pawła z Tarsu, aż do czasów współczesnych. Przedstawiono sposób rozumienia miłości m.in. Z. Freuda, E. Fromma, R. Sternberga, a także fazy rozwoju związku według B. Wojciszke i typologię miłości J. Lee.

Rozdział drugi został poświęcony metodologicznym podstawom pracy. Zatem przedstawiono tutaj określenie przedmiotu i celu badań, problemy i hipotezy badawcze, a także metody, techniki i narzędzia badawcze. Zawarta jest w tym rozdziale także charakterystyka i opis miejsca badań i grupy badawczej z Łasku i Łodzi.

W kolejnym, trzecim rozdziale zostały omówione wyniki badań przeprowadzonych w szkołach, a dotyczących problematyki miłości i jej wpływu na zachowanie młodzieży szkół średnich.

Natomiast w Zakończeniu dokonano podsumowania i sformułowano wnioski.

Napisanie niniejszej pracy magisterskiej było spowodowane zainteresowaniem się tematyką miłości i jej oddziaływaniem na ludzi, na ich zachowanie, ich sposób postrzegania świata i innych pod wpływem tego uczucia. Bo jak powiedział William Wordsworth: „Dzięki miłości, dzięki nadziei czujemy, że jesteśmy lepsi, niż myśleliśmy”.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.