www.eprace.edu.pl » milosc-mlodziezy » Metodologiczne podstawy badań własnych » Przedmiot i cel badań

Przedmiot i cel badań

Proces badania naukowego jest procesem trudnym, gdyż wymaga od badacza posiadania wszechstronnej wiedzy, rzetelności, dokładności, obiektywizmu i dociekliwości. Każdy badacz zmierza, by poznać prawdę i aby dać prawdziwy obraz wycinka rzeczywistości, który aktualnie bada. Prawda, która interesuje badacza cechuje się:

  1. Ogólnością (wyraża się ona liczbą zdań. Im bardziej wiedza jest ogólna, tym więcej można z niej wyprowadzić wniosków konfrontowalnych z rzeczywistością).

  2. Ścisłością (zwiększenie stopnia precyzji wyprowadzania wniosków daje wysoki stopień ich sprawdzalności).

  3. Wysoką informatywną zawartością (jest to cel powiązany z pozostałymi; warunkuje on bezpośredni stopień sprawdzalności wiedzy, gdyż im więcej dane stwierdzenie mówi o rzeczywistości, im bogatsze jest w treść, im więcej można z niego wyprowadzić konsekwencji logicznych i doświadczalnych, tym łatwiej można je sprawdzić; materiał będzie wtedy liczniejszy i bardziej różnorodny).

  4. Pewnością (wiąże się z wiarygodnością, przekonaniem, iż dane twierdzenie jest prawdziwe).

  5. Prostotą (rozwój nauki przebiega w kierunku formułowania twierdzeń coraz prostszych logicznie, ale wymagających stosowania coraz to bardziej skomplikowanego aparatu matematycznego)99.

Powyższe cele są dość ściśle ze sobą powiązane, a także wzajemnie warunkują się. Zatem celem poznania naukowego jest właśnie zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej, pewnej, ogólnej, prostej i o maksymalnej zawartości informacji. Celem badań jest uzasadnienie twierdzeń o pewnym jednostkowym przedmiocie lub o pewnej ograniczonej czasowo-przestrzennie określonej klasie zjawisk100. Celem niniejszej pracy jest zdobycie wiedzy o wpływie miłości na zachowanie wśród młodzieży w wieku 17-18 lat. Opierając się na fazach związku miłosnego według B. Wojciszke można stwierdzić iż młodzież w tym wieku, i będąca w związku, przechodzi przez fazę zakochania czy też romantycznych początków.

Badanie naukowe to według W. Zaczyńskiego „określony obraz badanej rzeczywistości. Obraz ten ma być wiernym, adekwatnym odzwierciedleniem obiektywnie istniejących, niezależnych od poznającego podmiotu rzeczy i zdarzeń”101. To, co jest istotne to, to, iż badający musi uświadomić sobie problemy, jakie niesie ze sobą cel i zakres planowanych przedsięwzięć badawczych. Każde badanie naukowe przebiega według pewnego planu. Wymaga ono wykonania wielu czynności badawczych, zaczynając od postawienia problemu, wokół którego badacz się porusza, sformułowania hipotez, które zostaną później zweryfikowane, skonstruowania narzędzi badawczych, dobrania odpowiedniej metody i techniki badania, poprzez przeprowadzenie badań, aż do opracowania uzyskanych wyników, ich analizę. Na organizację procesu badawczego wpływają następujące czynniki: charakter i cel badań, teren, na którym są prowadzone badania oraz techniki i narzędzia stosowane w trakcie badań102. Dla T. Pilcha jednym z podstawowych kryteriów wyboru przedmiotu badań jest emocjonalne zainteresowanie tematem, podnoszące efektywność badań. Badacz powinien kierować się w takim wyborze osobistym poczuciem związku z daną problematyką103. Jest to ważny aspekt, choć pomijany i bagatelizowany przez wielu ludzi. Badacz powinien mieć możliwość wyboru problematyki, którą będzie się zajmował, gdyż jego zaangażowanie i dociekliwość może dodatnio wpływać na przebieg badań. Dobierając cele badań należy brać pod uwagę dostępne środki, a także takie cele, które będą dostępne poznaniu badacza. Koordynacja środków i celów wymaga umiejętności przewidywania przyszłych zjawisk. Opisując rzeczywistość badacz wyjaśnia ją, ale także musi umieć przewidzieć nowe stany rzeczy.

Przedmiotem badań w niniejszej pracy jest analiza opinii o wpływie miłości na zachowanie wśród młodzieży szkół średnich.komentarze

chciałam tylko zwrócić uwagę na przypis 103. książka tego autora wyd. w 1999r nie istnieje??!!

skomentowano: 2010-12-09 12:54:47 przez: aga

jak nie istnieje jak na uniwersytecie śląskim można ją dostać:) trzeba umieć tylko szukać:)

skomentowano: 2010-12-17 02:30:52 przez: ania

książka istnieje, ale cytatu nr 103 w tej książce nie ma.....

skomentowano: 2011-05-01 13:59:22 przez: ofka

Ofka - oczywiście, że cytatu nr 103 w tej książce nie ma, bo przecież być nie może (a przynajmniej nie powinno). Zakładając, że praca zgodna jest z prawem autorskim, to przypisem nr 103 opatrzony jest nie cytat, ale fragment oparty na literaturze. Innymi słowy - w książce powinien być fragment o podobnej treści, ale inaczej napisany. A czy jest - nie wiem, bo jeszcze nie miałam tej książki w ręce. Jeżeli się dowiem, napiszę;)

skomentowano: 2011-07-10 13:27:27 przez: Basia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.