www.eprace.edu.pl » milosc-mlodziezy » Analiza wyników badań własnych

Analiza wyników badań własnych

Przeprowadzenie badań nie zostało niczym zakłócone, a młodzież chętnie udzielała odpowiedzi, była zainteresowana zarówno kwestionariuszem ankiety, jak i tematyką niniejszej pracy magisterskiej. Atmosfera w jakiej przeprowadzono badania była życzliwa, a uczniowie nie czuli się skrępowani czy też onieśmieleni. Dlatego też wrażenia są pozytywne.

W badaniach w niniejszej pracy posłużono się skonstruowaną z 15 pytań ankietą. Odpowiedzi 62 badanych, w tym 37 dziewcząt i 25 chłopców pozwoliły na przeprowadzenie poniższej analizy. Wiek badanych to 17-18 lat. Udział badanych płci męskiej i żeńskiej w zależności od miejsca zamieszkania przedstawia się następująco.

Rysunek 2. Rozkład płci w badanej Rysunek 3. Rozkład płci w badanej

grupie – Łódź grupie - Łask

Źródło: badania własne. Źródło: badania własne.

Tabela 2. Zachowanie się osób zakochanych

Zakochani zachowują się odmiennie: Miejsce zamieszkania N N %
Łódź n % Łask n %
Tak 19 30,6 27 43,6 46 74,2
Nie 2 3,2 1 1,6 3 4,8
Trudno powiedzieć 12 19,4 1 1,6 13 21
Razem 33 53,2 29 46,8 62 100

Źródło: badania własne.

N – suma osób udzielających odpowiedzi na dane pytanie

N % - procent osób udzielających odpowiedzi na dane pytanie

n % - procent osób udzielających odpowiedzi na dane pytanie z danego miasta

Jak ukazuje tabela 2, w opinii uczniów szkół średnich 74,2% badanych uważa, że zakochani zachowują się odmiennie, 4,8% badanych odpowiedziało, że zakochani nie zachowują się odmiennie, natomiast 21% odpowiedziało, że jest trudno odpowiedzieć na to pytanie z czego 19,4% badanych zamieszkuje Łódź.

Rysunek 4. Zakochani lepiej odnoszą się do innych

Źródło: badania własne.

Jak ukazuje rysunek 4, zakochani lepiej odnoszą się do innych ludzi, bo 82% badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, a zaledwie 18% nie zgodziło się z tą opinią. A tym samym badania pokazują, że ludzie są bardziej wyczuleni na potrzeby innych ludzi, co stwierdziło 94% badanych, co ukazuje tabela 3. Poza tym 2% uczniów szkoły średniej w Łasku, stwierdziło, iż zakochani ustępują miejsce w autobusie, 2% że pomagają robić zakupy i 2% że pomagają w odrabianiu lekcji.

Tabela 3. Pozytywne zachowania wyzwalane przez uczucie zakochania

Zakochani: Miejsce zamieszkania N N %
Łódź n % Łask n %
Ustępują miejsca w autobusie 0 0 1 2 1 2
Pomagają robić zakupy 0 0 1 2 1 2
Pomagają w odrabianiu lekcji 0 0 1 2 1 2
Są wyczuleni na potrzeby innych 28 55 20 39 48 94
Razem 28 55 23 45 51 100

Źródło: badania własne.

Tabela 4. Sposób zachowania zakochanych względem otoczenia

Zakochani zachowują się wobec otoczenia: Miejsce zamieszkania N N %
Łódź n % Łask n %
Są serdeczni 6 9,7 3 4,8 9 14,5
Uśmiechają się 11 17,7 13 21 24 38,7
Pomagają innym 4 6,5 2 3,2 6 9,7
Dzielą się swą radością 12 19,4 9 14,5 21 33,9
Są mrukliwi 0 0 0 0 0 0
Są niechętni wobec innych 0 0 2 3,2 2 3,2
Razem 33 53,3 29 46,7 62 100

Źródło: badania własne.

Uczniowie twierdzą, iż zakochani zachowują się wyraźnie milej wobec otoczenia, co stwierdzono faktem, iż 38,7% badanych odpowiedziało, że zakochani uśmiechają się i 33,9% odpowiedziało, że dzielą się swą radością z innymi, 14,5% stwierdziło, że są serdeczni. 9,7% badanych stwierdziło, że osoby zakochane chętniej pomagają innym Zaledwie 3,2% badanych stwierdziło, że zakochani są niechętni wobec innych, odpowiedzi takiej udzielili wyłącznie badani zamieszkali w Łasku. Natomiast żadna osoba nie stwierdziła, że zakochani są mrukliwi. A więc zachowanie osób zakochanych jest wyraźnie pozytywniejsze, gdyż uczucie sprawia, że młodzi ludzie są przyjaźniej nastawieni do innych i do świata. Negatywne zachowanie względem innych ludzi nie jest kojarzone z miłością.

Rysunek 5. Motywowanie do innych, niecodziennych czynów przez uczucie miłości

Źródło: badania własne.

Jak ukazuje rysunek 5, miłość motywuje ludzi głównie do przezwyciężania własnych słabości, co stwierdziło 38 uczniów, natomiast 15 stwierdziło, że można wtedy dokonywać niecodziennych wyczynów, z czego większość, bo 12 badanych było mieszkańcami Łodzi. Tylko 1 osoba stwierdziła, że ufarbowałaby włosy, 1 że zrobiłaby tatuaż i 1 biernie oczekiwałaby, przy czym są to osoby zamieszkałe w Łasku. Percing (umieszczanie kolczyków w różnych częściach swego ciała) wykonałaby 1 osoba z Łodzi. Miłość zatem jest uczuciem aktywizującym, pobudzającym do działania, a nie wyhamowującym je. Jednakże zaledwie 5 uczniów jest w stanie dla ukochanej osoby zdobywać lepsze oceny. Zakochanie nie wpływa również na polepszenie wyników w nauce, gdyż 69,3% badanych wyraziło taką opinię, a zaledwie 30,7% stwierdziło, że zakochani szybciej się uczą, z czego 22,6% jest mieszkańcami Łodzi. Wyniki badań zostały przedstawione w tabeli 5.

Tabela 5. Wpływ miłości na szybkość uczenia się badanych

Czy zakochani szybciej się uczą: Miejsce zamieszkania N N %
Łódź n % Łask n %
Tak 14 22,6 5 8,1 19 30,7
Nie 19 30,6 24 38,7 43 69,3
Razem 33 53,2 29 46,8 62 100

Źródło: badania własne.

Jak ukazuje poniżej rysunek 6, zakochanie wpływa na życie badanych w taki sposób, iż osiągają oni więcej sukcesów (9 badanych), mają znacznie łatwiejsze życie (8 badanych). Natomiast posiadanie większej ilości przyjaciół należy do rzadkości (tylko 2 badanych udzieliło takiej odpowiedzi).

Rysunek 6. Wpływ zakochania na życie badanych

Źródło: badania własne.

Rysunek 7. Okazywanie miłości przez rodziców uczniów

Źródło: badania własne.

Uczniowie wychowywani wśród rodziców okazujących sobie na co dzień miłość, podobnie pojmują miłość i wyrażają ją, gdyż wzory zachowań i sposób pojmowania przez nich tego uczucia jest właśnie wynoszony z domu rodzinnego. Fakt, iż istnieje przewaga uczniów, których rodzice często okazują sobie nawzajem uczucia (38 badanych), sprawia, iż zakochani cenią najbardziej towarzystwo ukochanej osoby, co potwierdziło 56 badanych. Pieniądze i zdrowie są natomiast mało cenione, gdyż zaledwie po 3 osoby udzieliły takiej odpowiedzi. Nikt natomiast nie uważa, że zakochani cenią piękny dom czy posiadanie samochodu. Zatem rzeczy materialne, a nawet zdrowie mają niewielkie znaczenie tu, gdzie istnieje uczucie, co ilustruje rysunek 8.

Rysunek 8. Wartości cenione przez osoby zakochane

Źródło: badania własne.

Tabela 6. Sposób widzenia świata osób zakochanych

Zakochani widzą świat innymi oczyma Miejsce zamieszkania N N %
Łódź n % Łask n %
Świat wydaje się radosny 21 33,9 23 37 44 70,9
Nie widzą zmian 4 6,5 0 0 4 6,5
Przewidują nieszczęście 0 0 0 0 0 0
Prognozują lepsza przyszłość 8 12,9 6 9,7 14 22,6
Razem 33 53,3 29 46,7 62 100

Źródło: badania własne.

Jak ukazuje powyższa tabela, w opinii uczniów szkół średnich zakochanym świat wydaje się radosny (70,9% badanych), a także prognozują oni lepszą przyszłość (22,6% badanych). Natomiast zmian nie widzi 6,5% badanych pochodzących z Łodzi. Udzielane odpowiedzi miały pozytywny charakter, nikt bowiem nie stwierdził, że zakochani przewidują nieszczęścia. Można więc stwierdzić, że uczucie zakochania ma pozytywny wpływ na postrzeganie świata i otoczenia, co również wpływa dodatnio na stan psychiczny młodych ludzi.

Rysunek 9. Czy zakochani widzą ukochaną osobę inaczej?

Źródło: badania własne.

Jak ukazuje rysunek 9, 92% badanych stwierdziło, iż zakochani widzą ukochaną osobę inaczej, przeciwnego zdania było tylko 8% badanych. Często miłość sprawia, że ludzie widzą drugą osobę przez pryzmat różowych okularów. Dostrzegają oni wtedy tylko zalety ukochanej osoby, co potwierdzają badania zaprezentowane na rysunku 10. Bowiem 43 osoby stwierdziły, że zakochani widzą tylko zalety ukochanej osoby, zaledwie 14 osób stwierdziło, że patrzą w sposób zrównoważony, dostrzegając zarówno wady i zalety. Nikt natomiast nie udzielił odpowiedzi, że dostrzega wady partnera.

Rysunek 10. Dostrzeganie wad i zalet ukochanej osoby

Źródło: badania własne.

Tabela 7. Idealizacja ukochanej osoby

Zakochani patrzą na ukochaną jak na: Miejsce zamieszkania N N %
Łódź n % Łask n %
Ucieleśnienie piękna 10 16,1 8 13 23 29,1
Bohatera 0 0 0 0 0 0
Geniusza 0 0 0 0 0 0
Świętego 0 0 0 0 0 0
Istotę cudowną 18 29 17 27,4 35 56,4
Osobę taką samą jak inne 5 8,1 4 6,5 9 14,6
Razem 33 53,1 28 46,9 62 100

Źródło: badania własne.

Wpływ miłości na proces idealizacji partnera jest duży co ukazują wyniki badań, przedstawione w tabeli 7. W opinii badanych zakochane osoby patrzą na ukochaną jak na istotę cudowną (56,4%) i ucieleśnienie piękna (29,1%), a tylko 14,6% widzi jako osobę taką samą jak inne. Nikt z badanych nie udzielił odpowiedzi jakoby miłość czyniła z zakochanych bohatera, geniusza czy świętego.

Rysunek 11. Stosowanie wulgaryzmów wobec osoby ukochanej

Źródło: badania własne.

Stosowanie wyrazów wulgarnych wobec osoby ukochanej nie jest pochwalane, co stwierdziło 51 badanych, a przeciwnego zdania było zaledwie 11, z czego 10 zamieszkuje Łódź, czyli miasta, gdzie istnieje większa anonimowość. Zatem w opinii uczniów szkół średnich nie jest wskazane stosowanie wyrazów wulgarnych wobec ukochanego. Popierane jest przyjazne i prospołeczne zachowanie.

Natomiast sposób pojmowania miłości został przedstawiony w tabeli 8 i na rysunku 12. Otóż dla 48,4% badanych miłość to uczucie, z czego 33,9% zamieszkuje Łask. Bliskość psychiczna jest kojarzona z miłością przez 17,7% badanych, z czego 16,1% jest mieszkańcami Łodzi. 12,9% badanych utożsamią ją z erotyką, 11,3% ze wspólną wizją przyszłości, a 9,7% z namiętnością. Żaden z badanych nie wiąże miłości z takimi samymi zainteresowaniami.

Tabela 8. Sposoby pojmowania miłości

Miłość to: Miejsce zamieszkania N N %
Łódź n % Łask n %
Uczucie 9 14,5 21 33,9 30 48,4
Namiętność 4 6,5 2 3,2 6 9,7
Erotyka 6 9,7 2 3,2 8 12,9
Bliskość psychiczna 10 16,1 1 1,6 11 17,7
Takie same zainteresowania 0 0 0 0 0 0
Wspólna wizja przyszłości 4 6,5 3 4,8 7 11,3
Razem 33 53,3 29 46,7 62 100

Źródło: badania własne.

Rysunek 12. Sposoby pojmowania miłości według miejsca zamieszkania

Źródło: badania własne.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Wnioski


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.