www.eprace.edu.pl » milosc-mlodziezy » Analiza wyników badań własnych » Wnioski

Wnioski

Analiza zebranego materiału badawczego pozwoliła na wysnucie poniższych wniosków. Pozwoliła ona także na potwierdzenie lub obalenie postawionych hipotez badawczych.

Hipoteza: uczniowie szkół średnich sądzą, że zakochani zachowują się odmiennie została potwierdzona badaniami (74,2% badanych udzieliło odpowiedzi tak na pytanie czy zakochani zachowują się odmiennie). Uzyskane wyniki potwierdziły, że zakochani lepiej odnoszą się do innych ludzi, pojawiają się u nich pozytywne zachowania. Stają się bardziej wyczuleni na potrzeby innych ludzi (94% badanych). Są bardziej uśmiechnięci, serdeczni, a także dzielą się z innymi swą radością. To uczucie sprawia, iż ludzie są przyjaźniej nastawieni do innych i do świata, który wydaje się im być radośniejszy. Zakochani osiągają więcej sukcesów i mają łatwiejsze życie w opinii uczniów, a także prognozują lepszą przyszłość.

Natomiast hipoteza: opinie o sposobie pojmowania miłości różnią się w zależności od miejsca zamieszkania w wielkim albo w małym mieście została obalona, gdyż badani odpowiadali na postawione pytania podobnie bez względu na to czy mieszkają w Łodzi – aglomeracja miejska czy też w Łasku – małe miasteczko.

Miłość sprawia, iż zakochani idealizują ukochaną osobę, co potwierdziło następującą hipotezę: według opinii uczniów szkół średnich miłość wyzwala proces idealizowania kochanej osoby. Okazało się, że zakochani dostrzegają głównie zalety (43 badanych), a rzadko są zdolni zobaczyć w sposób zrównoważony zarówno wady i zalety osoby, którą darzą uczuciem (14 badanych dostrzega wady i zalety). Postrzegają ją jako istotę cudowną (56,4% badanych) i ucieleśnienie piękna (29,1% badanych). Nie dostrzegają natomiast jej wad, a 92% badanych widzi ukochaną osobę inaczej.

Badani twierdzą także, iż miłość to uczucie (48,4% badanych), a nie takie same zainteresowania. Namiętność (9,7%) i erotyka (12,9%) istnieją w życiu młodych ludzi jednak nie są stawiane na pierwszym miejscu. Cenią oni towarzystwo ukochanej osoby, co ma bardzo duże znaczenie (56 badanych). Okazało się bowiem, że wartości materialne takie jak: samochód (0 badanych) czy piękny dom (0 badanych) mają niewielkie znaczenie tam gdzie istnieje uczucie. Wzory zachowań i sposoby pojmowania miłości, młodzi ludzie wynoszą także z domu rodzinnego, gdyż większość badanych wychowywana jest wśród rodzin, gdzie często okazuje się uczucia (38 badanych). Co potwierdziło następującą hipotezę: wzory zachowań i sposoby pojmowania miłości młodzi ludzie wynoszą również z domu rodzinnego.

Kolejną hipotezą, która została potwierdzona jest hipoteza, iż uczniowie sądzą, że miłość motywuje do innych, lepszych niż codzienne czynów, wyzwala poświęcenie i rezygnację z niektórych złych nawyków. Badania potwierdziły, że miłość motywuje młodzież do tego by wobec ukochanej osoby nie stosować wulgaryzmów (51 badanych). Zakochani są motywowani dzięki uczuciu do przezwyciężania własnych słabości (38 badanych) i dokonywania niecodziennych wyczynów (15 badanych). Miłość zatem jest czynnikiem aktywizującym, pobudzającym do działania, choć nie jest motywem, który mógłby doprowadzić do uzyskiwania lepszych ocen. Co za pewne jest spowodowane koncentracją na ukochanej osobie, a nie na uczeniu się i uzyskiwaniu pozytywniejszych ocen szkolnych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.